×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულებაგ117.117221183.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ “ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ № გ117.117221183 28.04.22
განკარგულებაგ117.117221182.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ “ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ № გ117.117221182 28.04.22
განკარგულებაგ117.117221184.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ცნობად მიღების შესახებ“ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ № გ117.117221184 28.04.22
განკარგულებაგ117.117221181.pdf საკრებულოს წევრის ნასლეტ ხანახიანის უფლებამოსილების ცნობა № გ117.117221181 28.04.22
დადგენილება 11.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 მარტის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 11 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447533?publication=0
დადგენილება 10.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ № 10 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447521?publication=0
დადგენილება9.pdf მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ № 9 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447476?publication=0
დადგენილება 8.pdf საკრებულოს მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ № 8 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447464?publication=0
დადგენილება 7.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 7 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447412?publication=0
დადგენილება 6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 6 28.04.22 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5447359?publication=0
დადგენილება 4.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცდების შესახებ № 4 30.03.2022
განკარგულებაგ117.117220891.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მხითარ რსტაკიანის უფლებამოსილებების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ № გ 117.117220891 30.03.2022