×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 15.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილების გაუქმების შესახებ N 15 18.09.20 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4995541
განკარგულება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (სოფ ჩუნჩხაში მდებარე, ფართობით 276881,0 კვ/მ, ს/კ 63.12.31.008 და სოფ. დილისკაში მდებარე, ფართობით 163025,0 კვ.მ, ს/კ 63.14.34.003), პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) შპს „აისითვის“ გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ N 19 14 18.09.20
განკარგულება 16 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 16 14 21.08.2020
განკარგულება 18 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ N 18 14 21.08.2020
დადგენილება 14.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N14 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4970465/0/ge/pdf
დადგენილება 13.pdf ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ N 13 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4970310?publication=0
დადგენილება 12.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის N 7„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ N 12 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4970270?publication=0
განკარგულება 15 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 15 14 31.07.2020
განკარგულება 14 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2021 წ. საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 2021 թ N 14 14 31.07.2020
განკარგულება 13 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე N 13 14 31.07.2020
დადგენილება 11.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 11 31.07.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4952652?publication=0
განკარგულება და დანართი N12 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 12 14 30.06.2020