×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 10.pdf .ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 29.06.21 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5203702
დადგენილება 11.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11 29.06.21 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5203767?publication=0
განკარგულება 18.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახალქალაქში, ჩარენცის ქ. #13-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ.63.18.05.098), 6,5კვ.მ. ფართის მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 18 29.06.21
განკარგულება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახალქალაქის ჩარენცის ქ.#13 -ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე მდებარე 25,30კვ/მ ფართის, ს/კ 63.18.35.125, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2(ორი) წლის ვადით, მიცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 19 29.06.21
დადგენილება №9.pdf N 9 28/04/2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5159503
დადგენილება 8.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №8 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146482?publication=0
დადგენილება 7.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ №7 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146453?publication=0
დადგენილება 6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 6 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146424?publication=0
დადგენილება №5.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ N 5 25.03.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5133314?publication=0
განკარგულება 15.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში განსახორციებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე N 15 25.03.2021
განკარგულება 13.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ N 13 25.03.2021
განკარგულება 17.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების , ჯავახიშვილის ქ.#2-ში მდებარე შენობის პირველი სართულზე მდებარე 321კვ/მ ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნოკომისიის მიცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ N 17 25.03.2021