×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
ბრძანება ბ117. 117220121.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი

№ ბ117 12.01.2022
დადგენილება №15.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 133 17.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5312894?publication=0
დადგენილება №14.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ

132 17.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5312592?publication=0
დადგენილება №13.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ 131 03.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5299144?publication=0
განკარგულებაგ-117.117213512.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2022წ. განსახორციელებული ინფრასტრუქტულური საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე

130 17.12.2021
განკარგულებაგ-117.117213373.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 129 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.1172133712.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილებათა ცნობის შესახებ

128 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.117213375.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი ფრაქციის „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ცნობად მიღების შესახებ 127 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.1172133713.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის წინა მოწვევის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 126 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.1172133710.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 125 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.117213378.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 124 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.117213377.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 123 03.12.2021