×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულებაგ117.117220893.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ № გ 117.117220893 30.03.2022
განკარგულებაგ117.117220892.pdf

2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშისა და შეფასების შესახებ, აგრეთვე სამსახურების უფროსების ანგარიშების მოსმენა

№ გ 117.117220892 30.03.2022
დადგენილება 5.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №5 30.03.2022 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5422743?publication=0
დადგენილება 3.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ №3 25.02.2022 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5390921?publication=0
დადგენილება 2.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 2 25.02.2022 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5390905?publication=0
დადგენილება №16.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ №16 28.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5331652/0/ge/pdf
დადგენილება №1.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №1 26.01.2022 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5366004/0/ge/pdf
დადგენილება №19.pdf საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ №19 28.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5331898/0/ge/pdf
დადგენილება №18.pdf მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ №18 28.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5331841/0/ge/pdf
დადგენილება №17.pdf საკრებულოს მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ №17 28.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5331739/0/ge/pdf
ბრძანება ბ117. 117220121.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი

№ ბ117 12.01.2022
დადგენილება №15.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 133 17.12.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5312894?publication=0