×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება №9.pdf N 9 28/04/2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5159503
დადგენილება 8.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №8 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146482?publication=0
დადგენილება 7.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ №7 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146453?publication=0
დადგენილება 6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 6 08.04.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5146424?publication=0
დადგენილება №5.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ N 5 25.03.2021 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5133314?publication=0
განკარგულება 15.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში განსახორციებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე N 15 25.03.2021
განკარგულება 13.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ N 13 25.03.2021
განკარგულება 17.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების , ჯავახიშვილის ქ.#2-ში მდებარე შენობის პირველი სართულზე მდებარე 321კვ/მ ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნოკომისიის მიცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ N 17 25.03.2021
განკარგულება 12.pdf 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშისა და შეფასების შესახებ N 12 25.03.2021
განკარგულება 11.pdf ფრაქციის „ქართული ოცნება-ახალქალაქის განვითარება“ შექმნის შესახებ 11 24.02.21
განკარგულება 10.pdf ფრაქციის „ქართული ოცნება-მწვანეები“ დაშლის შესახებ 10 24.02.21
განკარგულება 6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 6 24.02.21