×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 17.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 17 08.12.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5047905/0/ge/pdf
დადგენილება 16.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 16 26.11.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5039646/0/ge/pdf
დადგენილება 15.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 21 აგვისტოს N13 დადგენილების გაუქმების შესახებ N 15 18.09.20 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4995541
განკარგულება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (სოფ ჩუნჩხაში მდებარე, ფართობით 276881,0 კვ/მ, ს/კ 63.12.31.008 და სოფ. დილისკაში მდებარე, ფართობით 163025,0 კვ.მ, ს/კ 63.14.34.003), პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) შპს „აისითვის“ გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ N 19 14 18.09.20
განკარგულება 16 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 16 14 21.08.2020
განკარგულება 18 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ N 18 14 21.08.2020
დადგენილება 14.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N14 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4970465/0/ge/pdf
დადგენილება 13.pdf ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერის ღონისძიების განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ N 13 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4970310?publication=0
დადგენილება 12.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის N 7„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ N 12 21.08.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4970270?publication=0
განკარგულება 15 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 15 14 31.07.2020
განკარგულება 14 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2021 წ. საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 2021 թ N 14 14 31.07.2020
განკარგულება 13 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე N 13 14 31.07.2020